پرده های شید


شید رول ها، نور طبیعی آفتاب را تا حدی حفظ می کنند و از سویی دیگر حرارت و شدت تابش نور را کاهش می دهند و فضای درون را از دید بیرونی حفظ می کنند.


ادامه ...

پرده های اسکرین


اسکرین رول ها، نور طبیعی آفتاب و دید مناظر بیرون را تا حدی حفظ می کنند و از سویی دیگر حرارت و شدت تابش نور را کاهش می دهند.


ادامه ...

پرده های اسکرین


اسکرین رول ها، نور طبیعی آفتاب و دید مناظر بیرون را تا حدی حفظ می کنند و از سویی دیگر حرارت و شدت تابش نور را کاهش می دهند.


ادامه ...

پرده های بلک اوت


پرده های بالارو ضد نور (blackout) فضای داخل را به طور کامل از نور آفتاب و دید بیرون حفظ می کند.


ادامه ...