پروژه کارگزاری مفید جردن (Jordan)

پروژه کارگزاری مفید جردن (Jordan)​ پروژه کارگزاری مفید جردن (Jordan)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده کارگزاری مفید جردن

پرده های بالا رو در دو ضلع شمالی و جنوبی ساختمان در چهار طبقه اجرا شده است. در ضلع جنوبی از پرده های بلک اوت جهت جلوگیری از تابش نور و در ضلع شمالی از پرده های اسکرین استفاده شده است.