پروژه اداری فرمانیه (Farmanieh)

پروژه اداری فرمانیه (Farmanieh)​ | گروه پرده وراتی

پروژه تامین و نصب پرده اداری فرمانیه

در پروژه اداری فرمانیه  ترکیب اسکرین با تور ، فضایی بسیار لطیف مناسب با جهت شمال پروژه ایجاد کرده است . از شید ها با درصد دید صفر برای حفظ حریم فضاها در پارتیشن ها استفاده شده است.